• slider image 216
  • slider image 217
:::
教務-資訊 張正宇 - 教育宣導 | 2020-02-22 | 點閱數: 383

轉知臺南市防疫小學堂-口罩篇及洗手篇,供同仁教學使用

臺南市防疫小學堂--洗手篇

https://youtu.be/mPoxGgsePC0


臺南市防疫小學堂--口罩篇

https://youtu.be/uURYFeYNweU


校園防疫:勤洗手

https://youtu.be/5wNPpuOm7HE


校園防疫:正確戴口罩

https://youtu.be/dhmiCD7myfU